Keresés  
Üdvözöljük
Modernizációs Programiroda
Phare projekt
HEFOP 1.2 intézkedés
Hírlevél
2008. IV. évf. 1. szám
2007. III. évf. 2. szám
2007. III. évf. 1. szám
2006. II. évf. 3. szám
Stratégiaalkotás az ÁFSZ hosszú távú fejlesztése céljából
2006. II. évf. 2. szám
2006. II. évf. 1. szám
2005. I. évf. 3. szám
2005. I. évf. 2. szám
2005. I. évf. 1. szám
Stratégia alkotás az ÁFSZ hosszú távú fejlesztése céljábólNyomtatás

Az ÁFSZ szakmai tevékenységét segítő fejlesztésekkel párhuzamosan elindultak a következő időszak fejlesztési területeit érintő előkészítő munkák is a HEFOP 1.2 intézkedésen belül, a „Szolgáltatásfejlesztés, stratégiai tervezés és kutatás” komponens kertében. Az 1.2.3. projekt feladata - amelynek neve az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat hosszú távú fejlesztési stratégiájának kidolgozása” -, hogy a 2007-2013 fejlesztési időszakra megalapozza a Foglalkoztatási Hivatal, a munkaügyi központok és képző központok fejlesztési területeit.

Tamási Ildikó

projektvezető

 

Egy ötfős team alkotta meg a program dokumentációt, amely szakmai specifikációkkal megalapozva támasztotta alá az előkészítő dokumentumok tartalmát, a közbeszerzési kiírás műszaki paramétereit és biztosítja a működés feltételeit a stratégia alkotás időszakára.

 

A stratégia megalapozása céljából dokumentációgyűjtés kezdődött a már eddig elkészült fejlesztéseket érintő kutatásokból, előtanulmányok készültek a jelenlegi helyzet bemutatása céljából. Sok-sok egyeztetés zajlott le ÁFSZ vezetőivel, kutatókkal, munkaügyi központ és regionális képzési központ szakembereivel a sikeres stratégia alkotás érdekében.

 

Mintegy 25 fő szakember dolgozott a szakmai szempontok kialakításán, a stratégiát megalapozó előtanulmányok kidolgozásában. Napjainkban értünk el a fejlesztési elképzeléseket megalapozó stratégiai célrendszer elkészítéséhez, amely már - a minisztérium szakmai iránymutatásai mellett - megköveteli az aktív részvételt az ÁFSZ különböző szakterületeiről is.

 

Stratégiát megalapozóan az alábbi termékek készültek el. Helyzetelemzésként két tanulmány készült el, mivel a team azt a feladatot fogalmazta meg, hogy a stratégiaalkotást koordináló külső megvalósító minél teljesebb képet kapjon készen az ÁFSZ jelenlegi helyzetéről, működéséről, kiemelve azt a bonyolult feladatrendszert, amelyet működtetünk napjainkban. Az első tanulmány az ÁFSZ középtávú stratégiájának újragondolását tartalmazza, amely a munkaügyi központok véleményének beintegrálásával készült el. E dokumentáció második körös vitája az FH és az 1.2 fejlesztési program komponensei vezetőivel történt, kiegészítő javaslataik figyelembe vételével elkészült „Középtávú stratégia 2004-2006 aktualizálása”, amely a folyamatban lévő fejlesztések célkitűzéseit is tartalmazva, hasznos információkat fogalmaz meg a jövő célrendszerét előkészítő munkacsoportnak.

E dokumentáció elkészítésével párhuzamosan indult el a „Szakmai feladatrendszer áttekintése” a munkaügyi központoknál, képző központoknál, Foglalkoztatási Hivatalnál, amelynek felmérése, helyzetelemzése keretében elkészült a munkavégzés feltételeinek biztosítását szolgáló jogszabályi, működési feltételrendszer áttekintése. A több mint 300 oldalas dokumentáció december 15-i dátummal került lezárásra, de már kiegészítésre szorulna az újonnan jelentkező feladatokkal. Ez a dokumentáció igen fontos az induló állapot feltérképezéséhez, így megalapozottan, gyorsabban indulhat a funkció-célrendszer összevetése, a fejlesztést megalapozó célrendszer megfogalmazása.

 

Ahazai folyamatok mellett meghatározó fontosságúnak ítéltük meg a kitekintést a környező országok szakmai fejlesztési folyamataira, ennek céljából készült „Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák” című tanulmány, amely ország-jelentésekkel kiegészítve mutatja be az uniós tagországok fejlesztési elképzeléseit, stratégiáit. Két szakmai út tapasztalatai egészítik ki a tanulmányt, a komoly reformfolyamatokat megvalósító németországi és finnországi szolgálatok működési modelljeinek helyszíni megismerésével.

 

Munkacsoport megbeszélés

 

A tanulmányt megtárgyalta a Magyar Tudományos Akadémia Munkatudományi Bizottsága is, ahol vitaindító előadásként szolgált az állami foglalkoztatási szolgálat jövőjét vitató kutatók és tevékenységünket véleményező szakértők körében.

 

Az előbb említett három kutatási téma megalapozta, és a szakmai viták eredményeképpen pedig megfogalmazódott a jövő fejlesztési irányait körvonalazó dokumentum a „Jövőkép”, amelynek egyeztetése az ÁFSZ szervezeti egységeinek a szintjén lezajlott, majd a kiegészítések és pontosítások után minisztériumi vitára lett bocsátva. Elkészült az ÁFSZ Jövőképe és a fejlesztési irányokat tartalmazó szakmai dokumentáció, amelynek iránymutatása alapján megfogalmazódott a közbeszerzési kiírás a stratégiaalkotás folyamatának bonyolítására, termékek elkészítésére.

 

A hosszú távú célok megfogalmazásánál elengedhetetlen az összhang megteremtése az 1.2. program fejlesztésein túl elindult egyéb fejlesztésekkel, ezért a projekt folyamatosan kereste, keresi a kapcsolódási pontokat azokkal a fejlesztésekkel, kutatásokkal, amelyek jelenleg is folyamatban vannak minisztériumi és ÁFSZ szinten. Ezek közül a következő kutatási témákban elengedhetetlen az együttműködés: „Álláskereső plusz – a megújuló foglalkoztatási szolgálat”, „Új munkaügyi szolgáltatáspolitika”, „Támogatások forráskoordinációja”, valamint a HEFOP 2.2 központi program, amely a ”Szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozása” címet viseli.

 

Munkacsoport megbeszélés

 

A megalapozó munkálatokkal párhuzamosan a közbeszerzési kiírás szakmai elvárásainak megfogalmazása elkészült, amely a jövőképben megfogalmazott elvárások alapján, három termék elkészítését kéri a megvalósítótól, melyhez természetesen szükség van az ÁFSZ szakembereinek bevonására. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének szakmai irányításával, a kiírásban megfogalmazott elvárásoknak megfelelően zajlanak napjainkban is a munkák, workshop-ok, vezetői interjúk kertében. A közbeszerzés nyertes megvalósítója az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó zRT, akik a közbeszerzési eljárás keretében az alábbi dokumentációk elkészítésére vállalkoztak.

 

 „ÁFSZ hosszú távú stratégiája”, amely pontosítja a szervezet jövőképét az új minisztériumi felállás elvárásai alapján, és megfogalmazza a cél és feladatrendszerét a szolgálat intézményeinek. A stratégiára épülő „Átfogó és szervezetfejlesztési tervdokumentáció” készül, amely megfogalmazza az új működési modellt és annak szervezeti formáit. A megvalósítás erőforrásait és időbeni ütemezését tartalmazza a harmadik dokumentáció az „Akcióterv”.

 

Mára a stratégiai célrendszer elkészült, véglegesítés előtt áll, és napjainkban zajlanak a szervezetfejlesztést érintő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó projekt tervek egyeztetései a komponensvezetőkkel, munkaügyi központok, képző központok szakembereivel. A késztermékek mindenki számára elérhető az AFSZ intranet rendszerén belül, a szakmai anyagok között (kutatás/HEFOP 1.2 intézkedések/ÁFSZ hosszú távú fejlesztési stratégiája 1.2.3 projekt).

 

Hatalmas munka indul el és zajlik napjainkban, amely szakmailag előkészíti a szolgálat átalakítását annak érdekében, hogy minél jobban megfeleljen az álláskeresők, állásukat változtatni szándékozók, valamint a munkaadók elvárásaink.

 

Munkacsoport megbeszélés

                                                                      

Melléklet, kivonat az ÁFSZ célrendszeréből és a fő fejlesztési területekről:

 

Ügyfélkapcsolatok javítása, viselkedési formák átalakítása

•         Kirendeltségek korszerűsítésénektovábbvitele

•         Internet alapú közvetítés továbbfejlesztése

•         Profiling rendszertovábbfejlesztése a szociális szolgáltatások megalapozása céljából

•         Kiválasztási szolgáltatások nyújtása a munkáltatók számára

•         KKV-k számáraspeciális szolgáltatások(személyügyi szolgáltatások, képzési programok, pályázatírási segítség)

•         Munkáltatói kapcsolattartás erősítése, kiszélesítése

•         Többcsatornás szolgáltatási modell kialakítása (call-center, on-line, személyes)

•         Pályaválasztási és pályakövetési rendszerek megújítása

•         Virtuális munkaerőpiac(önkiszolgálás, hatékonyság, ügyfél azonosító rendszer)

 

Integrált szolgáltatás, egyablakos rendszer létrehozása

•         Speciális reintegrációs programokkialakítása a szociális és rehabilitációs ügyfelek számára

•         Integrált szolgáltatás új működési modelljének megteremtése

•         Külső szolgáltatói hálózatok kiépítése, bevonása a szolgáltatások nyújtásába

•         Szükséges infrastruktúra és informatikai fejlesztések (fizikai, kommunikációs akadálymentesítés, adatbázisok összekapcsolása…)

 

Aktív munkaerő-piaci politikák tervezése és forráskoordináció

•         Átfogó tervezési-értékelési rendszer, összekapcsolvaa térségi munkaerő-piaci
folyamatok rendszeres elemzésével

•         Teljesítményt mérő mutatószámok és értékelési mechanizmusok

•         Tervezési kapacitások erősítése helyi és központi szinten

•         Kapcsolódó vezetői információs rendszer továbbfejlesztése

•         Egységes pénzügyi és gazdálkodási rendszer kialakítása a hazai és uniós források felhasználásában           

 

Külső szolgáltatói hálózat igénybevétele

•          Szolgáltatások körének bővítése, színvonalának emelése,

•          Kiszervezendő szolgáltatások vizsgálata

•          Külső szolgáltatásokakkreditációs rendszerkialakításaésértékelése

•          Programok a külső szolgáltatókfejlesztésére

•         Jogszabályi és intézményi háttér megteremtése

 

Partnerkapcsolatok intézményesítése

•         Térségi kapcsolati rendszer megerősítése ésújrarendezése, egységes elvek alapján

•         Szakképzési és felnőttképzési hálózat szakmai együttműködésének és koordinációjának megvalósítása

•         Civil szervezetekfejlesztése és bevonása a munkaerő-piaci feladatok ellátásába

•          Részvétel a gazdaságfejlesztésben,térségi foglalkoztatási együttműködések kialakítása

•          Kapcsolattartás a gazdaság, a területfejlesztés kulcsszereplőivel (befektetés ösztönzés, munkaerő-piaci igények felmérése, forrástérképek).

•          PR – kapcsolattartás a médiával, a munkaerőpiac szereplőivel

 

Szervezet – és rendszerfejlesztés

•         Teljesítményt mérő indikátor rendszer(MEV) és monitoring folyamat továbbfejlesztése

•          Vezetői Információs Rendszer kialakítása

•          Minőségirányítási rendszer kiterjesztése minden kirendeltségre, továbbfejlesztése

•          Humánerőforrás fejlesztés (szolgáltatói szemlélet, felelősségvállalási kompetenciák erősítése, új feladatokra felkészítés belső képzés által,…)

•          Támogatási eszközrendszerkorszerűsítése, a működési folyamatok egyszerűsítése

•          Integrált informatikai rendszertovábbfejlesztése az integrált szolgáltatás követelményeinek megfelelően

•         Elektronikus ügyintézés, partnerekkel való elektronikus kapcsolat kiépítése, továbbfejlesztése, e-munkaerőpiac

 

Takarékos, költség-hatékony megvalósítás

•         A fejlesztés az elhatározott irányváltást szolgálja. Valamennyi célt és fejlesztést átszövő alapvető követelmény.